Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Het schoolplan vind je onder Onze school.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school is trots op de communicatie en het contact met ouders. Dit wordt door zowel ouders als school als positief ervaren. Procedures rondom arrangement kunnen duidelijker. Ouders actief betrekken bij de ontwikkelingsdoelen en heldere afstemming en inzicht in routing wanneer evaluatiemoment plaatsvindt voor continueren of beëindigen cluster 2. OPP kan duidelijker qua lay-out. Er staat teveel informatie in van voorgaande jaren.

 

De school heeft de volgende actiepunten geformuleerd:

  • Samen met ouders doelen formuleren, ze actief betrekken bij het opstellen van het handelingsdeel.
  • Communicatie over logopedische testafname naar ouders (m.n. over betekenis van uitkomsten testresultaten), zodat ouders beter begrijpen hoe hun kind zich ontwikkelt zoals in het handelingsdeel van het OPP is beschreven.
  • Lay-out OPP overzichtelijker maken.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

  • een versie met de vragen en tekst;
  • een voorgelezen versie met tekst;
  • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
  • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

De leerlingen van de Prof. Groenschool voelen zich veilig. Ten opzichte van vorig jaar is de sociale veiligheid verbeterd. Toch is er blijvend aandacht nodig voor sociale veiligheid en monitoren van online pestgedrag. Concreet wordt er ingezet op de implementatie van een nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling gericht op TOS en doorgaande lijn inzetten op bestaande methode.

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

De resultaten laten zien dat de jonge leerlingen zich in hoge mate veilig voelen op school.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2020-2021 zijn in totaal 66 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 40 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 73% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Wat opvalt is dat een groter aandeel naar speciaal onderwijs en een kleiner aandeel naar regulier onderwijs is gegaan in vergelijking met vorig jaar. Het gaat dan om leerlingen met een meervoudig problematiek op het gebied van leren en/of gedrag en voor wie het regulier onderwijs niet kan bieden wat zij nodig hebben waardoor het speciaal onderwijs een beter passende plek is. Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is net niet behaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2020-2021 zijn 26 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Net zoals voorgaande jaren, stroomt het grootste gedeelte van de leerlingen uit naar het vmbo bbl + kbl (66%). Vorig jaar was dit 100%. We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaat op vmbo niveau of hoger. Dit is dit jaar niet behaald, 66%. Of dit streven gehaald wordt, hangt mede af van de tussentijdse uitstroom. Veelal verlaten leerlingen met een hoger uitstroom niveau de school eerder.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2020-2021 is 81% van de (einduitstroom-)leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Dit percentage is hoger dan vorig jaar. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar niet behaald. Na een periode van Corona hebben wij kansrijk geadviseerd, maar niet alle VO scholen hebben dit advies overgenomen.

*Dit schooljaar is de tussenuitstroom ook meegenomen.

 

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2019-2020 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2021 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van de leerlingen zit 95% nog op een bestemming van hetzelfde niveau. De school streeft naar 90% bestendiging en heeft dit behaald.

 

Conclusies en actiepunten

 

Conclusies: Concluderend kan gezegd worden dat we de kinderen goed in beeld hebben. We zijn er trots op dat 95 % van de kinderen nog op een bestemming van hetzelfde niveau zit. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en halen eruit wat er in zit.

 

Actiepunten: Het werken met de OPP trap moet behouden blijven, dit heeft tot betere resultaten geleid. De OPP-trap is een visueel communicatiemiddel dat de leerkracht veel inzicht geeft en tevens helpt bij het bespreken van het ontwikkelingsperspectief (OPP) met ouders en leerling.

 

Ook werken de intern begeleiders proactief samen met samenwerkingsverbanden.

Om de overstap van kinderen die uitstromen goed te laten verlopen investeren we in een “warme” overdracht. Als school zijn we hierbij dienstverlenend aan de ontvangende partij, aan de leerling en zijn ouders.

 

Onze actiepunten zijn:

  • We vinden het belangrijk expliciet scholing over de uitstroombestemmingen te gaan geven aan nieuwe collega’s.
  • Verder willen we dit schooljaar uitproberen of het zinvol is om de OPP trap ook in groep 4 al in te vullen

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL (SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst). Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. We bespreken de uitkomsten van de SCOL binnen de Commissie van Leerlingenzorg als hiervoor aanleiding is.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van 2018 weer. Auris is momenteel bezig met het herontwerpen van het leeropbrengsten onderzoek.

De scores van de Auris Prof. Groenschool zitten redelijk in de buurt van het Auris-gemiddelden. Twee resultaten vallen op. Zo is de score van spelling ten aanzien van 2016 aanzienlijk verminderd en is de score van rekenen-wiskunde achteruit gegaan terwijl het Auris-gemiddelde voor rekenen-wiskunde juist vooruit is gegaan.

Voor spelling worden voortaan nieuwe methodes ingezet: Staal en Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen. Deze methodes hebben op andere scholen al mooie resultaten laten zien.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in januari 2019.

Tijdens de interne audit is de Auris Prof. Groenschool positief beoordeeld over de vier kwaliteitsgebieden. De interne audit commissie heeft het didactisch handelen en de veiligheid zelfs als goed beoordeeld. Leraren laten diverse kenmerken van lesgeven zien die passen bij de doelgroep zoals een rustig spreektempo, het geven van voldoende tijd voor auditieve verwerking, gebruik van heldere taal tijdens de uitleg, het ‘vangen’ van taaluitingen van leerlingen en deze (indien nodig ) gecorrigeerd teruggeven. De prettige sfeer en rust in de school is duidelijk aanwezig.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende studiedagen en daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen, zoals de TOS-modules van TOP expertise, Met Woorden in de Weer, Nederlands met Gebaren en Met Sprongen Vooruit.