Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Het schoolplan vind je onder Onze school.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school is trots op de communicatie en het contact met ouders. Er is een positieve ontwikkeling zichtbaar bij het samen met ouders doelen formuleren. Het onderwijs voldoet in hoge mate aan de verwachting van de ouders. De procedures rondom het uitstroomproces kunnen duidelijker. Een ander verbeterpunt is leerlingen beter inlichten over wat er van hen verwacht wordt tijdens de lessen en ervoor zorgen dat zij actief mee doen.

 

De school heeft de volgende actiepunten geformuleerd:

 • Het invoeren van het expliciete directe instructiemodel.
 • Leerlingen meenemen in hun doelen.
 • Nog beter aansluiten bij de doelgroep door praktisch leren en talentontwikkeling.
 • Aan het begin van het schooljaar het PeTOS thema: Ik en mijn TOS (psycho-educatie)
 • Voorlichting naar ouders over het proces rondom arrangement en uitstroom.
 • Training voor medewerkers: hoe schrijf je een begrijpelijk OPP

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen. In 2024 is de vragenlijst alleen bij leerlingen afgenomen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

De leerlingen van de Prof. Groenschool voelen zich veilig en geven de school een 8,2. Er wordt blijvend ingezet op sociale veiligheid en monitoren van (online) pestgedrag. Dit doen we onder andere door het geven van mediawijsheid. Oudere leerlingen geven aan dat ze het bij de begeleiding in de klas fijn vinden als ze nog duidelijker weten in de les wat ze goed of fout doen. Volgend schooljaar is een aandachtspunt het explicieter feedback geven aan leerlingen.

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

De resultaten laten zien dat de jonge leerlingen zich in hoge mate veilig voelen op school.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2021-2022 zijn in totaal 48 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 30 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 83% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is behaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2021-2022 zijn 18 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Net zoals voorgaande jaren, stroomt het grootste gedeelte van de leerlingen uit naar het vmbo bbl + kbl (56%). We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaat op vmbo niveau of hoger. Dit is dit jaar niet behaald, 56%. Of dit streven gehaald wordt, hangt mede af van de tussentijdse uitstroom. Veelal verlaten leerlingen met een hoger uitstroom niveau de school eerder. Dit jaar speelt ook mee dat door Corona en het vele thuisonderwijs leerlingen minder goed hebben kunnen profiteren van ons aanbod.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2021-2022 is 47% van de (einduitstroom-)leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Dit percentage is lager dan vorig jaar. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar niet behaald. Door Corona en het vele thuisonderwijs hebben leerlingen minder goed kunnen profiteren van ons aanbod en niet de groei kunnen pakken die wij verwacht hadden.

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2020-2021 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2022 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van de leerlingen zit 94% nog op een bestemming van hetzelfde niveau. De school streeft naar 90% bestendiging en heeft dit behaald.

 

Conclusies en actiepunten

Conclusies:

Wij zijn er trots op dat 94 % van de kinderen nog op een bestemming van hetzelfde niveau zit en dat we onze ambitie van tussentijdse uitstroom richting regulier onderwijs ruimschoots behalen. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en halen eruit wat er in zit.

 

Wat opvalt is dat de eind uitstroombestemming volgens OPP lager uitvalt dan voorgaande jaren. In de korte periode na het thuiswerken is het niet bij alle leerlingen gelukt om de ontstane achterstanden voor het schoolverlaten in te lopen.

Actiepunten:

Het werken met de OPP trap invoeren vanaf groep 3. De OPP-trap is een visueel communicatiemiddel dat de leerkracht veel inzicht geeft en tevens helpt bij het bespreken van het ontwikkelingsperspectief (OPP) met ouders en leerling. Ouders krijgen zo al vroeg een goed beeld van de leerontwikkeling van hun kind.

 

Om de overstap van kinderen die uitstromen goed te laten verlopen investeren we in een “warme” overdracht. Als school zijn we hierbij dienstverlenend aan de ontvangende partij, aan de leerling en zijn ouders. Ook werken de intern begeleiders proactief samen met samenwerkingsverbanden en is er afstemming met AD.

 

Inzetten op extra ondersteuning voor leerlingen (in de hoogste jaargroepen) die onderwijsachterstand hebben opgelopen door Corona.

Kindbegrip

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van Kindbegrip. Dit is een vragenlijst die de leraar per kind invult. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van Kindbegrip tweemaal per jaar met het kernteam en de orthopedagoog/intern begeleider (IB).

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van 2018 weer. Auris is momenteel bezig met het herontwerpen van het leeropbrengsten onderzoek.

De leerresultaten van Auris Prof Groenschool worden op schoolniveau verzameld. De gegevens leggen we naast de vastgestelde ambitie schoolstandaarden. Voor de groepen 1-2 gebruiken wij Mijn Kleutergroep om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij Leerling in Beeld (Cito).

Door middel van een analyse per groep kunnen wij de resultaten bespreken. Naar aanleiding van de bespreking willen wij de volgende verbeteracties inzetten voor dit schooljaar:

 • Schoolbreed werken wij aan het verbeteren van begrijpend lezen, de basisvaardigden: reken, taal, burgerschap en digitale geletterdheid.
 • Tevens verbeteren wij ons onderwijs door nieuwe methodes voor wereldoriëntatie & burgerschap, voor taal en voor Engels te implementeren.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in maart 2023.

Tijdens de interne audit is de Auris Prof. Groenschool positief beoordeeld over de vier kwaliteitsgebieden. De interne audit commissie heeft het didactisch handelen en de veiligheid zelfs als goed beoordeeld. Leraren laten diverse kenmerken van lesgeven zien die passen bij de doelgroep zoals een rustig spreektempo, het geven van voldoende tijd voor auditieve verwerking, gebruik van heldere taal tijdens de uitleg, het ‘vangen’ van taaluitingen van leerlingen en deze (indien nodig ) gecorrigeerd teruggeven. De prettige sfeer en rust in de school is duidelijk aanwezig.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende studiedagen en daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen, zoals de TOS-modules van TOP expertise, Met Woorden in de Weer, Nederlands met Gebaren en Met Sprongen Vooruit.