Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Het schoolplan vind je onder Onze school.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, leraarondersteuners) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen (vanaf groep 5) ontvangen digitaal een vragenlijst met vragen over ons onderwijs. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, veiligheid, sociale veiligheid, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De beste beoordeling die gegeven kan worden is een 4, de minste beoordeling is een 1. Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2019 te zien.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de leiding van de school in gesprek gaat met de medewerkers, specialisten en ouders om de resultaten te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

De school wordt positief beoordeeld. Medewerkers, ouders en specialisten beoordelen het OPP positiever dan tijdens het voorgaande onderzoek. Helaas zijn de leerlingen iets negatiever geworden over de veiligheid ten opzichte van vorig jaar, al geven leerlingen wel aan het naar hun zin te hebben in de groep.

De leraren leggen goed uit en vertellen de leerlingen wat ze goed en verkeerd doen. De sfeer op school is goed en ouders zijn goed op de hoogte via het ouder-portaal.

Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen de juiste actiepunten worden geformuleerd. De volgende actiepunten zijn naar aanleiding van het stakeholderreview opgesteld:

 • Goede afspraken maken over media en internetgebruik die ook bij de ouders bekend zijn.
 • Volgen van het gevoel van veiligheid van de leerlingen en de resultaten van de vragenlijst in de bovenbouw delen.
 • Mogelijkheden onderzoeken om ouders te betrekken bij het proces rondom uitstroom.
 • Overleg organiseren met de samenwerkingsverbanden om de samenwerking te verbeteren.
 • Mogelijkheden onderzoeken op Auris en schoolniveau om ouders meer te betrekken bij het opstellen van het OPP.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. De veiligheidsmonitor bestaat uit een aantal vragen voor leerlingen, ouders, leraren en specialisten om het gevoel van veiligheid van leerlingen in kaart te brengen. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst.

Binnen iedere rubriek is een aantal stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen konden op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens of oneens waren (1 = oneens, 4 = eens). De stellingen in de laatste rubriek zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’). Een lagere score op deze schaal geeft aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Deze resultaten zijn voor het maken van de bovenstaande grafieken omgezet zodat de resultaten goed te vergelijken zijn.

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

Daarnaast is sinds 2020 voor het eerst gewerkt met een aparte afname voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4. Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent in gesprek met de leerlingen (individueel) om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen.

De resultaten van de veiligheidsmonitor komen overeen met de resultaten van vorig jaar. Naar aanleiding van de resultaten van vorig jaar zijn afspraken gemaakt over media en internet gebruik die ook bij ouders kenbaar zijn gemaakt. Ook zijn de resultaten van het onderzoek besproken met de bovenbouwleerlingen. De onderbouwleerlingen waarderen het gevoel van veiligheid met een 1,9 waarbij een 2 de hoogst haalbare score is. Er kan dus zeker gesteld worden dat onze onderbouwleerlingen zich erg veilig voelen. De vragenlijst is bij 91% van onze onderbouwleerlingen afgenomen, bij de bovenbouw is dit percentage zelfs 99%.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemming

In schooljaar 2019-2020 zijn in totaal 55 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 35 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 83% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Wat opvalt is dat een groter aandeel naar speciaal basisonderwijs en een kleiner aandeel naar regulier basisonderwijs is gegaan in vergelijking met vorig jaar. Het gaat dan om leerlingen die over de hele linie wat lager scoren en voor wie het regulier basisonderwijs niet kan bieden wat zij nodig hebben. Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is, net als vorig jaar, behaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2019-2020 zijn 20 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Net zoals voorgaande jaren, stroomt het grootste gedeelte van de leerlingen uit naar het vmbo bbl + kbl (dit jaar de volledige 100%). Ten opzichte van vorig jaar is er dus een afname van het aantal leerlingen dat naar praktijkonderwijs gaat (was vorig jaar 30%). We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaat op vmbo niveau of hoger. Dit is dit jaar ruimschoots behaald.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2019-2020 is 70% van de (einduitstroom-)leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Dit percentage is lager dan vorig jaar. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar niet behaald.

* Dit schooljaar is enkel de einduitstroom meegenomen, in tegenstelling tot eerdere jaren waar ook de tussentijdse uitstroom is meegenomen.

 

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2018-2019 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2020 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Het lukt niet altijd om deze gegevens goed in kaart te brengen door onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit maakt dat bij deze meting van 6% van de leerlingen onbekend is of zij bestendigd zijn. Van de leerlingen zit 94% nog op een bestemming van hetzelfde niveau. Hierin is een mooie stijging te zien ten opzichte van vorig jaar. De school streeft naar 90% bestendiging en heeft dit behaald.

 

Conclusies en actiepunten

Conclusies: Concluderend kan gezegd worden dat we de kinderen goed in beeld hebben. We zijn er trots op dat 94% van de kinderen nog op een bestemming van hetzelfde niveau zit. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en halen eruit wat er in zit.

 

Actiepunten:  Het werken met de OPP trap moet behouden blijven, dit heeft tot betere resultaten geleid. De OPP-trap is een visueel communicatiemiddel dat de leerkracht veel inzicht geeft en tevens helpt bij het bespreken van het ontwikkelingsperspectief (OPP) met ouders en leerling.

 

Onze actiepunten zijn:

 • We vinden het belangrijk expliciet scholing over de uitstroombestemmingen te gaan geven aan nieuwe collega’s.
 • We gaan komend schooljaar ook investeren in het proces rond de overstap. Om de overstap van kinderen die uitstromen goed te laten verlopen investeren we in een “warme” overdracht. Als school zijn we hierbij dienstverlenend aan de ontvangende partij, aan de leerling en zijn ouders.
 • Verder willen we nog proactiever gaan samenwerken met de samenwerkingsverbanden.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL (SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst). Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. We bespreken de uitkomsten van de SCOL binnen de Commissie van Leerlingenzorg als hiervoor aanleiding is.

Inspectie

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie (https://www.onderwijsinspectie.nl/). In 2013 is onze school voor het laatst beoordeeld. door de inspectie De kwaliteit van het onderwijs van onze school is beoordeeld met een voldoende. Daarnaast zijn we in de schooljaren 2015-2018 excellente school geweest. In 2019 hebben we hier niet langer aan deelgenomen.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van de Auris Prof. Groenschool weer.

De scores van de Auris Prof. Groenschool zitten redelijk in de buurt van het Auris-gemiddelden. Twee resultaten vallen op. Zo is de score van spelling ten aanzien van 2016 aanzienlijk verminderd en is de score van rekenen-wiskunde achteruit gegaan terwijl het Auris-gemiddelde voor rekenen-wiskunde juist vooruit is gegaan.

Voor spelling worden voortaan nieuwe methodes ingezet: Staal en Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen. Deze methodes hebben op andere scholen al mooie resultaten laten zien.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in januari 2019.

Tijdens de interne audit is de Auris Prof. Groenschool positief beoordeeld over de vier kwaliteitsgebieden. De interne audit commissie heeft het didactisch handelen en de veiligheid zelfs als goed beoordeeld. Leraren laten diverse kenmerken van lesgeven zien die passen bij de doelgroep zoals een rustig spreektempo, het geven van voldoende tijd voor auditieve verwerking, gebruik van heldere taal tijdens de uitleg, het ‘vangen’ van taaluitingen van leerlingen en deze (indien nodig ) gecorrigeerd teruggeven. De prettige sfeer en rust in de school is duidelijk aanwezig.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende studiedagen en daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen, zoals de TOS-modules van TOP expertise, Met Woorden in de Weer, Nederlands met Gebaren en Met Sprongen Vooruit.