Afspraken en regels

Afspraken & regels

Op school zijn dagelijks veel verschillende leerkrachten en leerlingen aanwezig. Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn afspraken en regels nodig. Op deze pagina vindt u de belangrijkste.

Algemene regels

 • In de gang lopen we rustig.
 • In de gang praten we zachtjes, of zijn we stil.
 • Hoor je “stop hou op”, dan houd je echt op.
 • We gaan voorzichtig met elkaar om.
 • We praten met elkaar op normale toon en gebruiken nette woorden.
 • We gaan voorzichtig met het materiaal om en ruimen het weer netjes op.

Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding beperkte mogelijkheden heeft om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Dit geldt ook voor de teamleider van de school namens de directeur. Een verlof moet u schriftelijk aanvragen.

 

Hoe vraagt u verlof aan?

 

 • U vraagt bij de leerkracht of administratie om een verlofaanvraag-formulier.
 • Het formulier vult u in en u voegt er een bewijs aan toe (bijv. werkgeversverklaring, rouw- of trouwkaart).
 • U levert het ingevulde formulier en het bewijsstuk (via uw kind) op school in.
 • De schoolleiding kent het verlof wel/niet toe. Dit wordt op het formulier aangegeven.
 • U ontvangt het formulier (via uw kind) retour. Een kopie van het formulier gaat in het dossier van uw kind.

 

Verlof aanvragen kunt u alleen doen om de volgende redenen:

 

 • Bij vervulling van plichten voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging (twee dagen van tevoren melden).
 • Aard van het beroep van (één van) de ouders.
  Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door het management van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.
 • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan voor ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden.
 • Wilt u gebruik maken van extra verlof? Vraag dit dan acht weken van tevoren aan bij de schoolleiding.

 

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder strafrecht en moet de schoolleiding bij verzuim melding maken bij de leerplichtambtenaar. Uitzonderlijke bepalingen voor jonge kinderen, bepalingen bij schorsing en vanzelfsprekende gevallen als ziekteverlof laten we hier buiten beschouwing.

 

Via het digitale verzuimregister melden we als volgt:

 

 • Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur is bereikt doen we een melding.
 • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
 • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

Telefonisch contact opnemen

U kunt de medewerkers van de school dagelijks telefonisch bereiken tussen 08.00 uur en 16.00 uur. Dit kan via telefoonnummer 088 894 2200. Tijdens de lessen willen we degenen die lesgeven niet storen. U kunt dan een boodschap achterlaten bij de receptie van de school.

Ziek- en afmelden

Als uw kind niet naar school kan komen of later naar school komt, dan geeft u dat tussen 8:00-8:30 uur via de ouder-app Parro door aan de leerkracht. Is uw kind langer ziek, dan geeft u dat elke ziektedag opnieuw aan ons door. Ook het ziekteverzuim van uw kind wordt geregistreerd in ons digitale verzuimregister.

Wij verzoeken u dringend bij ziekte van de leerling ook de chauffeur/vervoerder hiervan in kennis te stellen. Als uw kind beter is, neemt u zelf contact op met de chauffeur om het vervoer weer te regelen. Als u de leerling door omstandigheden zelf later op school brengt, laat u dit dan ook de chauffeur/vervoerder weten. Geef dan ook door dat uw kind ‘s middags wel met de bus of taxi terug gaat naar huis.

Schorsing of verwijdering

In bijzondere situaties kunnen wij een leerling schorsen. Afhankelijk van het voorval bepaalt de directie in overleg met de teamleider of de leerling geschorst wordt. De duur van de schorsing kan variëren van een dag tot maximaal een week. Wij informeren de ouders, de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar over de schorsing en de maatregelen die hierop volgen.

 

Daarna bespreken wij met de ouders en eventueel de leerling welke stappen we ondernemen om herhaling te voorkomen. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, een gedragsdeskundige, een lid van de Commissie van Leerlingzorg en/of een lid van het managementteam aanwezig. Van het gesprek maken wij een verslag. Dit sturen wij op naar ouders en bewaren wij in het leerlingdossier. Als wij overgaan tot verwijdering van de leerling, dan zijn wij verplicht een andere school voor de leerling te vinden. Lukt dit niet binnen acht weken, dan verwijzen wij de leerling naar Bureau Leerplicht. Ouders kunnen binnen vier weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.

Sociale veiligheid en anti-pestprotocol

De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie in de maatschappij. Deze voorbereiding dient te gebeuren op een plek waar leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig kunnen voelen en waar ze, afgestemd op de onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de schoolregels.

 

De sociale veiligheid wordt gemonitord middels het cliëntervaringsonderzoek (CEO). Ook toetsen we de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van Kindbegrip. Dit is een vragenlijst die de leraar per kind invult. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van Kindbegrip tweemaal per jaar met het kernteam en de orthopedagoog/intern begeleider (IB).

 

Op onze school zijn een veiligheidscoördinator en een aanspreekpersonen bij pesten aanwezig. Zij verzorgen de verder invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en anti-pestbeleid op de school.

 

Veiligheidscoördinator: Renso Pronk

 

Wij willen onze leerlingen een veilige en prettige omgeving bieden waarin zij zich thuis voelen. Wij maken afspraken met elkaar over hoe wij respectvol met elkaar omgaan. In de klassen besteden wij aandacht hieraan. Krijgt u signalen dat uw kind structureel wordt gepest? Laat het ons weten, zodat wij hier iets aan kunnen doen.

 

Aanspreekpersonen bij pesten: Renso Pronk, Liesbeth de Ruiter en Nicole Heunen.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Auris werkt volgens een eigen meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze is opgesteld op basis van het model dat beschikbaar is vanuit de Ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een 5-stappenplan waarin staat wat een leerkracht/professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Rookbeleid

In de school en op het schoolplein is het verboden te roken.

Mobieltjes

Wij begrijpen dat (oudere) leerlingen een mobieltje op zak hebben als ze bijvoorbeeld met de fiets naar school komen. Regels is dat het mobieltje uitgaat zodra leerlingen op school komen. Tijdens de pauze mag het mobieltje niet mee naar buiten. Het is op eigen risico om een mobiel mee naar school te nemen. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing en/of vernieling.

Niet-samenwonende ouders

Veel kinderen in Nederland hebben ouders die, om wat voor reden dan ook, niet bij elkaar wonen. Als Prof. Groenschool vinden we het belangrijk dat dit de communicatie tussen school en ouders niet in de weg staat. We willen daarom duidelijke afspraken maken met ouders die niet (meer) samenwonen.

 

Ons eigen protocol niet-samenwonende ouders PGS is hierbij de basis. Daarnaast houden we rekening met de informatie die ouders ons (middels een vragenlijst) zelf geven over de afspraken die zij hebben gemaakt over hun kind.

 

Klik op de link voor het protocol niet-samenwonende ouders PGS.

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht over algemene schoolzaken dan bespreekt u deze met de teamleider of de regiodirecteur. Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen. Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen opnieuw een oplossing te zoeken. De vertrouwenspersonen bij de Auris Prof. Groenschool zijn Rianne van Houwelingen en Liesbeth de Ruiter. Wilt u een van onze vertrouwenspersonen spreken, maak dan een telefonische afspraak. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 088 894 2200.

Is het probleem te groot of te complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep. Meer informatie hierover leest u hier.

Protocol zindelijkheid

Wij gaan ervan uit dat kinderen die naar school komen zindelijk zijn. Zindelijkheid wordt tijdens het intakegesprek tussen Auris en ouders besproken. Het kan voorkomen dat een leerling incidenteel een ongelukje heeft, zeker bij start in een kleutergroep waarbij alles nieuw is en er veel indrukken verwerkt moeten worden. Om de kans op ongelukjes te verkleinen, herinneren wij startende kleuters aan het toiletbezoek, bijvoorbeeld na het drinken.

 

Indien uit het intakegesprek of de eerste periode op school blijkt dat een leerling nog niet zindelijk is, zullen wij in gesprek gaan met ouders om hierover afspraken te maken. Soms hebben kinderen die al wel zindelijk zijn een terugval en gaan opeens weer in hun broek plassen. Dat kan een lichamelijke oorzaak hebben (bijvoorbeeld een blaasontsteking). Maar heel vaak is de oorzaak spanning of stress, een ingrijpende gebeurtenis zoals de komst van een broertje of zusje, ziekte, spanningen in het gezin of op school. We zullen samen met ouders proberen te achterhalen of het kind ergens bang voor is en gezamenlijk bedenken hoe we verandering in de situatie kunnen brengen.

 

Als er langere tijd problemen zijn met zindelijkheid van een leerling, mag een school een kind weigeren[1]. Uiteraard willen wij dat te allen tijde voorkomen. We werken daarom graag samen met ouders om een kind zo snel mogelijk zindelijk te maken. Hierbij maken wij de volgende afspraken met ouders bij problemen met zindelijkheid:

 

 • De leerling heeft gewoon ondergoed aan, geen trainer of luier, behalve als hier een medische reden voor is.
 • De leerling heeft voldoende schone kleding bij zich, ook sokken.
 • Omdat het onverantwoord is om een groep leerlingen alleen te laten om een andere leerling te verschonen, komt bij voorkeur de ouder zelf de leerling verschonen. Wanneer ouders daartoe niet in de gelegenheid zijn, zorgen ouders voor een persoon die dat komt doen. Deze persoon is ook telefonisch bereikbaar.
 • Als een leerling in zijn broek poept, worden ouders altijd gebeld om te komen verschonen.
 • Wanneer er niemand beschikbaar is om onder schooltijd de leerling te komen verschonen, en de school het niet aankan om de leerling te verschonen zonder dat het onderwijs voor de andere leerlingen onder druk komt te staan, mag de school een leerling weigeren. Indien de leerling door deze afspraak minder dan 5 dagen naar school komt, is er sprake van ‘onderwijstijd op maat’ en wordt dit als notitie opgenomen in het ontwikkelingsperspectief en gemeld bij de onderwijsinspectie.

 

Auris verwacht van ouders dat zij alle mogelijke stappen ondernemen om de leerling zindelijk te maken. Als dit het geval is, zullen wij op maat afspraken maken met ouders omtrent verschonen of eventueel het verminderen van het aantal schooldagen voor de leerling.

 

Mochten problemen op het gebied van zindelijkheid aanhouden, kan ondersteuning worden gezocht bij professionele hulp, zoals de schoolarts, huisarts, schoolmaatschappelijk werker of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 

In sommige gevallen is er een medische indicatie voor het niet zindelijk zijn. In dat geval is een kopie van een brief van de arts een vereiste.

 

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.