Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Leerlingdossier

Van uw kind is een dossier aanwezig. Het dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de school die met de leerling werken, de schoolleiding en de inspectie. U heeft inzagerecht in het dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de schoolleiding. Gegevens over uw kind geven we alleen aan derden na uw schriftelijke toestemming.

 

Wij werken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit hebben wij vrijstelling gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van wettelijke doelstellingen voor het onderwijs. Bij verwerking van gegevens die niet onder het vrijstellingsbesluit zijn opgenomen vragen wij altijd toestemming aan u als ouder en beperken wij ons enkel tot de gegevens die nodig zijn om het doel te bereiken.

Lunchen op school

Wij werken dagelijks met een continurooster. Alle kinderen lunchen dus op school en nemen zelf hun lunch mee van huis. In de ochtendpauze, rond 10 uur, drinkt uw kind wat (melk, sap of water) en eet uw kind een versnapering (fruit of een gezonde koek). We vragen u om uw kind gezond eten en drinken mee te geven. Dit betekent geen snoep, chips, koolzuurhoudende drank en dergelijke.

 

 

Verkeer rond de school

Als uw kind in de directe omgeving van de school woont, moet u zelf voor vervoer zorgen. Kinderen kunnen ook met een taxi of busje worden vervoerd. Dit moet u elk jaar opnieuw aanvragen bij de afdeling Onderwijs van de gemeente waar u woont. De school beschikt over een eigen parkeerplaats. Voor de taxibusjes zijn er gereserveerde plekken. Parkeerruimte voor ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen en komen ophalen, is zeer beperkt. In de directe omgeving van school is meestal voldoende parkeergelegenheid. Achter de school is een fietsenstalling voor fietsen van personeel, leerlingen en bezoekers.

Kamp en schoolreisje

Schoolkamp

Het schoolkamp is een vast onderdeel van het schoolprogramma en bedoeld voor alle leerlingen van groep 8. In de loop van het schooljaar ontvangen de ouders van deze leerlingen hierover meer informatie. Bij uitzondering kunnen ouders de teamleider vragen om hun kind niet mee te laten gaan. De kosten van het schoolkamp zijn voor het schooljaar 2023-2024 € 70,-. De ouders van de leerlingen uit groep 8 ontvangen hier rond april via school een betalingsoproep voor.

De bijdrage voor de het schoolkamp valt onder een vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname. Voor de uitvoering van het schoolkamp is de school wel sterk afhankelijk van de inkomsten van uw vrijwillige bijdrage. Wanneer u moeite heeft om de bijdrage te betalen, zoeken we graag naar een goede regeling.

De data van het schoolkamp vindt u in onze ouderkalender die u via school ontvangen heeft.

 

 

Schoolreisje

De groepen 1 tot en met 7 gaan op schoolreis. Het schoolreisje is een vast onderdeel van het  schoolprogramma. Bij hoge uitzonderingen kunnen ouders met de teamleider overleggen om hun kind niet mee te laten gaan. De school en ouders dragen bij aan de kosten van de schoolreis. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn deze kosten voor groep 1-2 € 15,- en voor groep 3 t/m 8 € 20,-. U ontvangt hiervoor rond april via school een betalingsoproep.

De bijdrage voor de schoolreis valt onder een vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname. Voor de uitvoering van de schoolreis is de school wel sterk afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdragen. Wanneer u moeite heeft om de bijdragen te betalen, zoeken we graag naar een goede regeling.

De datum van de schoolreis vindt u in onze ouderkalender die u via school ontvangen heeft.

 

Luizencontrole

De eerste woensdag na iedere schoolvakantie controleren enkele ouders de kinderen op aanwezigheid van neten en luizen. Deze data staan opgenomen in onze ouderkalender. Mochten bij uw kind luizen of neten gevonden worden, dan krijgt u informatie hoe u het beste kunt handelen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor groep 1 t/m 8 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 35,-. We organiseren daarmee leuke activiteiten voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor musicals, excursies, een ijsje bij extreem warm weer, afscheidscadeautjes voor schoolverlaters etc.

De bijdragen voor de schoolreis voor groep 1 t/m 7 en het schoolkamp voor groep 8 worden apart in rekening gebracht. Het gaat hierbij om de volgende bedragen:

Schoolreis groep 1-2: € 15,00
Schoolreis groep 3 t/m 7: € 20,00
Schoolkamp groep 8: € 70,00

De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel heel welkom. Ook de bijdrage voor de schoolreis/het schoolkamp valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdragen. Wanneer u moeite heeft om de bijdragen te betalen, zoeken we graag naar een goede regeling.