Ouders

Contactmomenten met ouders

We hebben verschillende contactmomenten. Hieronder leest u welke er zoal zijn.

Startgesprek

Op het moment dat uw kind bij ons op school komt, weten wij nog bijna niets van uw kind. We gaan met u in gesprek over uw kind om het beter te leren kennen en goed te kunnen begeleiden gedurende het schooljaar. Door de informatie die wij van u horen tijdens dit gesprek krijgen wij een completer beeld van uw kind en kunnen we onderlinge verwachtingen afstemmen.

Contactmomenten over de resultaten van uw kind

Drie keer per jaar zijn er oudergesprekken. Tijdens deze gesprekken bespreken we de ontwikkeling of de voortgang van uw kind naar aanleiding van het ontwikkelingsperspectief (OPP). De gesprekken worden via de ouder-app in BasisOnline gepland. Aanwezigheid van u is noodzakelijk om het vervolg van het arrangement te bepalen.

Contact over dagelijkse zaken

De Auris Prof. Groenschool communiceert digitaal via ‘BasisOnline’. Dit programma voldoet aan een aantal door ons gestelde eisen waaronder: gebruiksvriendelijkheid, veiligheid (privacy), ondersteunend voor ons en helder voor u! Hierdoor zijn bijvoorbeeld ouderavonden makkelijker met u te plannen. Verder kunt u eenvoudig uw kind afmelden voor bijv. tandartsbezoek (voor langere afwezigheid kunt u verlof aanvragen met een verlofformulier). Het dagelijkse contact tussen u en de leraar of de logopedist kan ook via dit programma. En wij kunnen u ook af en toe een foto van uw kind sturen, zonder dat andere ouders dit zien. Het programma is te gebruiken via uw computer, tablet of telefoon: net wat u het prettigste vindt. In de kleutergroepen schrijven we dagelijks over de belevenissen van de dag. In groep 3 en 4 schrijven de leraren wekelijks een weekbrief, waarin zij opschrijven wat er die week is gebeurd. Vanaf groep 5 wordt de weekbrief geleidelijk afgeschaft. Wij vinden het goed als kinderen zelf ook leren een boodschap over te brengen. Als er bijzondere dingen zijn voorgevallen, neemt de leraar contact met u op.

Kennismakingsochtend nieuwe leerlingen

Vóór de zomervakantie is er de kennismakingsochtend. De groepsindeling voor het nieuwe schooljaar is dan bekend. Alle leerlingen (de kinderen die op school blijven en de nieuwe kinderen) maken dan kennis met elkaar, de leraar, logopedisten en assistenten.

Opa en oma ochtend voor de groepen 1 en 2

Eenmaal per jaar organiseren we, speciaal voor alle opa’s en oma’s van de kleuters, de opa en oma-ochtend. Een hele gezellige ochtend die opa en oma niet mogen missen!

Informatieavonden

Er zijn ook andere avonden waarvoor u als ouders wordt uitgenodigd. Bijvoorbeeld ouderbijeenkomsten met informatie over het voortgezet onderwijs (belangrijk!). U ontvangt vooraf een uitnodiging.

Theemiddag

Voor u worden ook nog theemiddagen georganiseerd. Dit zijn momenten waarop u met elkaar in bijzijn van iemand van school ervaringen en informatie kunt uitwisselen: over de school of over uw kind.

Contact tussendoor

Gedurende het gehele schooljaar organiseren we verschillende activiteiten waar we met elkaar kunnen spreken. Daarnaast kunt u altijd een afspraak maken met de leraar van uw kind.

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschap zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school en van de organisatie. Meepraten en soms ook meebeslissen verschillende onderwerpen is dan ook de taak van de medezeggenschap. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de Deelraad en de Medezeggenschapsraad voordat een besluit kan worden uitgevoerd. Medezeggenschap is een belangrijke manier om mee te praten over het beleid.

De Medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Elke regio binnen Auris heeft een Deelraad
  • Elke locatie heeft een Locatieraad
Meer informatie

Locatieraad en activiteitencommissie

Voor alle zaken die direct betrekking hebben op de Prof. Groenschool waarin ouders een rol kunnen spelen, is een locatieraad opgericht. Deze valt uiteen in een ‘doe-groep’ (activiteitencommissie) en een denkgroep’ (klankbordgroep). De klankbordgroep bestaat uit ouders van Prof. Groenschool en de Taalkring en vormt de schakel tussen de ouders/ verzorgers en het bevoegd gezag van de school. De klankbordgroep heeft geen formele status. Wel kan deze de regio-deelraad en de directie van de school van advies voorzien. De onderwerpen die op de agenda  staan, zijn voornamelijk gericht zijn op ouders en leerlingen. De klankbordgroep houdt zich bezig met: het bespreken van operationele zaken en aspecten die direct verband houden met de locatie; het op de hoogte blijven van- en doen van voorstellen aan de directie voor onderwijskundig beleid; adviseren van directie en regioraad over diverse onderwerpen; het meedenken en adviseren over onderwerpen die worden besproken in de deelraad.

Voor de meer praktische zaken is er een activiteitencommissie. De Prof. Groenschool en de Taalkring hebben elk een aparte activiteitencommissie (dit was voorheen de ouderraad). De activiteitencommissie ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van bijvoorbeeld feesten en ouderavonden.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor groep 1 t/m 8 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 35,-. We organiseren daarmee leuke activiteiten voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor musicals, excursies, een ijsje bij extreem warm weer, afscheidscadeautjes voor schoolverlaters etc.

De bijdragen voor de schoolreis voor groep 1 t/m 7 en het schoolkamp voor groep 8 worden apart in rekening gebracht. Het gaat hierbij om de volgende bedragen:

  • Schoolreis groep 1-2: € 15,00
  • Schoolreis groep 3 t/m 7: € 20,00
  • Schoolkamp groep 8: € 70,00

De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel heel welkom. Ook de bijdrage voor de schoolreis/het schoolkamp valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdragen. Wanneer u moeite heeft om de bijdragen te betalen, zoeken we graag naar een goede regeling.