Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg

Jaarlijks stellen wij per groep een groepshandelingsplan op en voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staan doelen die we willen behalen per groep en per leerling. Wij streven naar een zo hoog mogelijk eindniveau van de leerling.

De leraar en de logopedist stellen het ontwikkelingsperspectief op. Zij doen dit op basis van dossiergegevens en de onderwijsbehoeftes van de leerling. Het OPP bespreken wij met de ouders. Twee keer per schooljaar gaan we na of de leerling de doelen haalt tijdens een groepsbespreking. Wij bespreken dit met ouders.

Soms verloopt de ontwikkeling van de leerling niet zoals verwacht. De leerkracht kan dan hulp vragen aan de intern begeleider. De logopedist kan hulp vragen aan de senior logopedist. Samen kijken zij welke oplossingen nodig zijn om toch de gestelde doelen te halen. Zij betrekken hier ook de ouders in. De leerkracht en logopedist bespreken de situatie van de leerling in de Commissie van Leerlingzorg. In deze commissie zitten de volgende personen.

  • Teamleider.
  • Leraar.
  • Logopedist.
  • Intern begeleider.
  • Schoolpsycholoog.
  • Schoolmaatschappelijk werk en schoolarts op afroep.

Soms maken wij ook gebruik van specialisten buiten onze school. Wij bespreken altijd met ouders wat wij hebben besproken over de leerling. Wilt u meer weten over leerlijnen of methodieken? Klik dan op Leerlijnen of op Methodieken in het menu op de pagina Werkwijze.