Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg

Scholen van de Koninklijke Auris Groep besteden veel tijd aan leerlingenzorg. Iedere school heeft een Commissie van Leerlingenzorg (CVL). Dat is een groep medewerkers die meedenkt bij de ontwikkeling van alle leerlingen en die bijvoorbeeld advies geeft aan de groepsleerkracht over de leerlingen. Samen met de leraar en de logopedist wordt er bekeken wat het beste programma is voor de leerling.

Ieder kind wordt minimaal twee keer per schooljaar in de commissie van leerlingenzorg (CVL) besproken en gevolgd. Naar aanleiding van dit overleg stelt het kernteam van een groep een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In het OPP wordt de ontwikkeling van het kind beschreven.
Specifieke onderwijsbehoeften worden in het handelingsdeel (HP) opgenomen. Drie keer per jaar wordt de ontwikkeling van de leerling met ouders besproken tijdens de oudergesprekken. Daarvan zijn twee oudergesprekken verplicht en een is facultatief.

Soms verloopt de ontwikkeling van de leerling niet zoals verwacht. De leerkracht kan dan hulp vragen aan de intern begeleider. De logopedist kan hulp vragen aan de senior logopedist. De situatie wordt dan binnen de Commissie van Leerlingenzorg besproken. Er wordt gekeken welke oplossingen nodig zijn om toch de gestelde doelen te halen. Het team betrekt ouders hierin.

De commissie van Leerlingenzorg (CVL) bestaat uit:

  • Kernteam van een groep
  • Intern begeleider
  • Orthopedagoog/psycholoog
  • Teamleider
  • Gedragsspecialist
  • Fysiotherapeut
  • Schoolarts op afroep

Wanneer nodig maken wij ook gebruik van specialisten buiten onze school (Auris Zorg, speltherapeut, het samenwerkingsverband, maatschappelijk werk, centrum voor Jeugd en Gezin etc.. Daarvoor hebben wij toestemming van ouders nodig. Wij bespreken altijd met ouders er is besproken over de leerling.