Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg

Scholen van de Koninklijke Auris Groep hechten veel waarde aan goede leerlingenzorg. De leerkracht en logopedist bieden in de basis goed onderwijs aan elke leerling. Iedere school heeft daarbij een Commissie van Leerlingenzorg (CvL). Dit is een multidisciplinair team, bestaande uit een intern begeleider, orthopedagoog en logopedist, dat meedenkt over de ontwikkeling van de leerlingen. Ieder kind wordt minimaal twee keer per schooljaar met de CvL besproken. Eén keer per jaar geeft de CvL advies over de toelaatbaarheid aan de Commissie van Onderzoek (CvO).

Ontwikkelingsperspectief

Jaarlijks stellen de leerkracht en logopedist het ontwikkelingsperspectief (OPP) bij. Op de Prof. Groenschool gebeurt dit in februari/maart. In het OPP wordt de ontwikkeling van het kind beschreven en worden specifieke onderwijsbehoeften benoemd. Drie keer per jaar worden de ontwikkeling van de leerling en de handelingsplannen met ouders besproken tijdens de oudergesprekken. Daarvan zijn twee oudergesprekken verplicht en één is facultatief.