Zorgniveaus en leerroutekaarten

Zorgniveaus

Soms verloopt de ontwikkeling van de leerling niet zoals verwacht. Wanneer de basisondersteuning in de groep voor een leerling niet toereikend is kan worden gedacht aan de inzet van extra ondersteuning.

Zorgniveaus

Op de Prof. Groenschool werken wij met 3 zorgniveaus.

Zorgniveau 1
De leerling krijgt de basisondersteuning binnen de groep zoals beschreven in de leerroutekaarten. De leerkracht biedt onderwijs op maat, gebruik makend van de mogelijkheden die reguliere middelen, methodieken en activiteiten bieden. De leerkracht beslist zelf of er aanpassingen in het programma nodig zijn en hoe deze het best kunnen worden uitgevoerd.

In het onderwijs maken wij gebruik van leerlijnen voor al onze groepen. Deze zijn per leerjaar uitgewerkt in leerroutekaarten.

Zorgniveau 2:
De zorg van alleen de leerkracht (zoals in niveau 1) is niet voldoende. Na overleg met  de intern begeleider wordt extra zorg geboden in de groep door de leerkracht en/of leerkrachtondersteuner/assistent. De ondersteuning vindt individueel of in een klein groepje plaats. De extra zorg op niveau 2 is vastgelegd in het groepsplan en beschreven in het OPP.

Zorgniveau 3:

De zorg vanuit niveau 1 en 2 blijkt niet voldoende. De ontwikkeling van de leerling blijft ver achter op het basisaanbod. De leerkracht bespreekt de leerling met de CVL en er wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Ondersteuning op zorgniveau 3 vindt buiten de groep plaats, en wordt geboden door de leerkrachtondersteuner.

Kinderen die hulp krijgen van externen, zoals bijvoorbeeld dyslexiebegeleiding of therapie op sociaal-emotioneel gebied, vallen ook in zorgniveau 3.

Op alle zorgniveaus blijft de leerkracht verantwoordelijk voor de zorg van de leerlingen in zijn/haar groep.

 

Leerroutekaarten